נקודות העיגון במרכב המשאית מיועדות לריתום מטענים ע”י שימוש בהתקני ריתום שונים.
כל נקודת עיגון מתוכננת לכושר העמסה מסוים. בעת חיבור התקן הריתום לנקודת העיגון יש לוודא כי העומס המופעל על התקן הריתום אינו גדול מכושר ההעמסה של נקודת העיגון.
נקודות העיגון במרכב יתאימו לדרישות התקן הישראלי.
כדי שהמטען לא יזוז או ייטה בעת תאוצה או האטה מאבטחים אותו אל המשאית בצורה כזו שכוחות התאוצה הפועלים על המטען יעברו דרך התקני הריתום , נקודות העיגון והתקני חסימה אל המרכב.
יש לאבטח כל מטען שמועמס על המשאית לפני תחילת ההובלה שלו. תמיד נתאים אמצעי ריתום מתאים לסוג המטען ונשתמש בו לפי כללי הריתום.

טבעות עיגון שקועות :
מיועדות לריתום כל סוגי התקני ריתום בעזרת אביזרי קצה שונים. התקנת טבעות עיגון קבועות מתבצעת בעיקר על משטח ההעמסה.
סוגים שונים של טבעות עיגון שקועות מיועדים לרכבים בעלי מרכב אחוד.

אבטחה וריתום מטענים :
בישראל קיים תקן בנושא אבטחת מטענים ברכב מסחרי / משאית הקובע את דרישות הבטיחות ושיטות הבדיקה להתקני ריתום וכן לשיטת אבטחה של מטענים בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על 3.5 טון ובגוררים.
התקן מחייב התקנת נקודות עיגון בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על 3.5 טון וגוררים.
התקן נכנס לתוקף ביון 1 בינואר 2022.
קיימים סוגים שונים של פסי קשירה ועיגון לארגז המשאית :
פס קשירה E לארגז משאית , מסילה מחורצת מרובעת

פס קשירה Q לארגז משאית , מסילה מחורצת עגולה

מציג את כל 2 התוצאות