תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר חברת "נהגוס " (להלן: "האתר"). האתר מנוהל על-ידי נהגוס בע"מ.

חברתינו מתמחה במתן פתרונות פירזול ואיבזור למשאיות ורכבי שטח.

האתר מיועד לאנשי מקצוע והן לאנשים פרטיים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לשני המינים בצורה שווה.

הסכם בין המשתמש באתר לבין אתר נהגוס בע"מ

כל שימוש או רכישה באתר מותנה בקבלה מלאה ובלתי מותנית של כל תנאי השימוש שלהלן כלשונם

ומעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

לאתר שמורה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

על ציבור המשתמשים באתר מוטלת החובה להתעדכן בתנאים אלה.

אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות ייעודיות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם.

למרות מאמצינו אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר

המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או

שרתיו.

המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר או חברת נהגוס בע"מ בשל כך.

העברת מידע לצד שלישי

מנהלי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את המידע שנמסר על ידי המשתמש אלא במקרים הבאים:

– במקרה שיתקבל צו שיפוטי המורה למנהלי האתר למסור את המידע לצד שלישי.

– במקרה של כל טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין נהגוס בע"מ.

– במקרה שהמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר.

– באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים. אתרים אלה לא נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא       בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם.

שימושים אסורים

אין לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן אין לעשות בו כל שימוש בניגוד לתנאים שלהלן, ובכלל זאת שימוש

שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו־כן, אין להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשים, וכן אין לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

תוכן שפורסם באתר

האתר עושה כל מאמץ על מנת להביא למשתמשיו תוכן אמין ומדויק. תוכן זה כולל תמונות של מוצרים, פרסומים על מבצעים, קופונים והודעות פרסומיות אחרות.

עם זאת, יש לציין כי התמונות המפורסמות באתר נועדו להמחשה בלבד וכי ייתכן שבתהליך עיבוד ופרסום התמונות או תכני האתר האחרים תיפולנה טעויות. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד.

המשתמש מביע את הסכמתו לכך שהאתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל

הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר

הנובעת משימוש בתוכן האתר.

משלוחים

נהגוס לא תהיה אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם במזמין, לרבות אך

לא רק עקב קושי ליצור קשר עם המזמין בשעות העבודה המקובלות ו/או אי זמינות טלפונית של המזמין.

כמו־כן, מובהר כי אספקת המוצרים מתבצעת באמצעות חברת שליחויות חיצונית. בהתאם לכך,

ייתכנו עיכובים של יום או יומיים מעבר לשבעת ימי העבודה כאמור בתנאי האספקה של המוצרים

וא.ירדן לא תשא בכל אחריות בשל כך.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד

מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות,

לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי

הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים

באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מבעלי האתר.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה הינו בבתי

המשפט המוסמכים באזור חיפה. הגולש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין

בינלאומיים, ולפיכך לא יתקיים הליך משפטי מחוץ לישראל.

האתר שומר על זכותו לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי

יחייב את הגולשים ולכן אנו ממליצים להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.

פרשנות תנאי השימוש

הגולש מסכים כי אין לפרש את תנאי השימוש זה באופן מצמצם כנגד האתר, וזאת לנוכח המדיום המשתנה במהירות של האינטרנט . כל זכות שלא הוקנתה במפורש לגולש שמורה לאתר.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד האתר כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת האתר ולא  ייחשבו כויתור על זכויותיו על פי תנאי השימוש, למעט במקרה של ויתור מפורש בכתב, על הוראות תנאי השימוש.

נוהל ביטולי עסקאות והחזרות מוצרים

ביטול העסקה יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ולתקנות הגנת  הצרכן (ביטול עסקה,
התשע"א – 2010) (להלן: "תקנות ביטול עסקה").

בהתאם להוראות החוק ותקנות ביטול עסקה, המשתמש רשאי לבטל את העסקה  תוך פרק־זמן
מקסימלי של 14 יום מיום קבלת המוצר.

הביטול ייעשה באמצעות שליחת הודעה כתובה בלבד לכתובת המייל של חברת נהגוס בע'מ. 
הביטול ייעשה רק כנגד הצגת קבלה/או הוכחה אחרת לגבי עצם קיום העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

במידה ויודיע המשתמש על ביטול העסקה, האתר יגבה דמי־ביטול על־סך 100 ₪ או 5% מערך העסקה, לפי  הנמוך  מביניהם, הכל בכפוף לתקנות ביטול עסקה. בנוסף, במידה והעסקה בוצעה באשראי, תגבה הנהלת האתר ממבטל העסקה דמי־סליקה כפי שנגבו מהנהלת האתר על־ידי חברת האשראי.  במקרה של ביטול העסקה הצרכן לא יהיה זכאי להשבת דמי־המשלוח.

העסקה תבוטל בכפוף לכך שהמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על־ידי הצרכן.
על המשתמש להחזיר על חשבונו את המוצר לכתובת חברת א.ירדן שינוע בע'מ.

החזרת התמורה תעשה בהתאם לתקנות 3-4 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010. 
במידה וחברת אשראי תודיע לאתר כי היא מסרבת להעמיד אשראי למשתמש לצורך רכישת מוצרים באתר, הרכישה תבוטל והעניין ייחשב כביטול מצד הרוכש אשר יחויב בדמי־ביטול כמחויב בחוק.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה עם המשתמש מכל סיבה שהיא, בכל זמן שהוא. במידה והעסקה בוטלה ביוזמת הנהלת האתר, יוחזר למשתמש כספו, באם התבצע חיוב.

המשתמש מסכים כי לא תעמוד לו הזכות לקבלת כל פיצוי שהוא מלבד קבלת החזר עבור הסכום בו חויב במקרה זה.
מובהר כי א.ירדן שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בעלות משלוח בכל עת, לרבות מקרים שבהם המשלוח הוצע בחינם, שכן מבצעי המשלוח בחינם כפופים לביצוע העסקה במלואה.

אחריות

במסגרת אחריות המוצרים, אם מצויינת כזו על גבי־המוצר, רשאי הלקוח לקבל שירות תיקון או החלפה של המוצר הנדרש  בהתאם לצורך.
שירות האחריות ניתן במחסן החברה בלבד. על־כן יש להביא את המוצר למחסן או לשלוח אותו בדואר רשום.
חברת נהגוס אינה אחראית להוצאות הכרוכות בדמי־המשלוח. 

  • במקרה שיתברר לאחר הרכישה כי המוצר שהופיע באתר והוזמן אזל מהמלאי, החברה תעדכן את הלקוח ותבטל את ההזמנה ללא כל חיוב ללקוח בגינה.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים

המלאים, ואנו מבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם.

סל הקניות
דילוג לתוכן

התחבר

אין לך חשבון עדין?